Zachary Kaufman, Legal academic, political scientist, and social entrepreneur

Zachary D. Kaufman

LinkedIn Google Plus

Article

<< Back to Bad Samaritan Laws Database

Chapter 2 (Criminal Acts Against the Person; Crimes Against Life), Section 5 (Criminal Acts Endangering the Life and Health Because of Interruption of Pregnancy or Refraining from Providing Help)

Albania

Neni 97: Mosdhënia e ndihmës

Mosdhënia e ndihmës, pa shkaqe të arsyeshme nga ana e personit që me ligj ose për shkak të detyrës detyrohej ta jepte atë, kur si pasojë e saj është shkaktuar dëmtimi i rëndë i shëndetit, rrezikimi i jetës ose vdekja, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.

Year of enactment

Last Amended