Zachary Kaufman, Legal academic, political scientist, and social entrepreneur

Zachary D. Kaufman

LinkedIn Google Plus

Article

<< Back to Bad Samaritan Laws Database

Chapter 2 (Criminal Acts Against the Person; Crimes Against Life), Section 5 (Criminal Acts Endangering the Life and Health Because of Interruption of Pregnancy or Refraining from Providing Help), Article 98 (Refraining from providing help by the captain of a ship).

Albania

Neni 98: Mosdhënia e ndihmës nga kapiteni i anijes

Mosdhënia e ndihmësnga kapiteni i anijes njerëzve që janë duke u mbytur në det ose në ujëra të tjera, kur kjo ndihmë mund të jepej pa rrezik serioz për anijen, ekuipazhin dhe udhëtarët, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në katër vjet.

Year of enactment

Last Amended